မဂၤလာပါ မံုရြာ

ChindwinNet မွထူးျခားသာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာအင္တာနက္စနစ္ကိုုစတင္ မိတ္ဆက္လိုုက္ပါတယ္။

 

ChindwinNet ကုိအသံုုးျပဳျပီး social media မ်ားေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ မ်ားကို ၾကည္ရႈ ႏိုု္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ChindwinNet မွ လူၾကီးမင္းတိုုရဲ႕

သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ၊ ေဒသတြင္းထုုတ္ကုုန္ေစ်းႏူန္းမ်ား ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ားကိုု အျမန္ႏူန္းျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုုင္ရန္အေကာင္းဆံုုး၀န္

ေဆာင္မူေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

               ChindwinNet မွ လစဥ္ေၾကးႏူန္းထားမ်ားကိုု လည္း အထူးသက္သာေသာေစ်းႏွုုန္းမ်ားႏွင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ

မ်ားအတြက္လည္းအထူးအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္စတင္မိတ္ ဆက္လိုုက္ပါသည္။

Welcome

Coming soon